Op zaterdag vonden in Arnhem sectie-ledenvergaderingen plaats waarbij de achterban mocht stemmen over belangrijke onderwerpen die vervolgens zullen worden ingebracht in de NPO ledenvergadering. De verdwijning van Nationaal Chateauroux (oude duiven) en een mogelijke terugkeer van Nationaal Orléans (jonge duiven) houden de gemoederen bezig tijden de sectie-ledenvergaderingen.

Hotel Papendal, gelegen in het episch centrum van topsportend Nederland, was het decor voor de NPO sectie-ledenvergaderingen. Voor ieder van de secties vitesse/midfond, dagfond, jonge duiven en marathon was een uur vergadertijd ingeruimd. Doordat het appel van stemgerechtigde leden en het uitreiken van de benodigde stemkaarten aanvankelijk niet soepel verliep werd het programma direct met een half uur vertraagd. Onderstaand een beknopt verslag van elk van de vier vergaderingen met daarin de uitslagen van alle stemmingen.

Bob Berendsen voert het woord namens de sectie vitesse/midfond met betrekking tot het nationaal vliegprogramma.
Sectie Vitesse/Midfond brengt nationaal vliegprogramma in stemming.
Het eerste openingswoord van de dag werd uitgesproken door, Gijs Heinrichs, de kersverse voorzitter van de sectie vitesse/midfond. Vervolgens wordt het woord gegeven aan Bob Berendsen. Aan hem de taak het nationaal vliegprogramma in stemming te brengen. Bij de sectie waren maar liefst 51 voorstellen/opmerkingen binnengekomen die vooral betrekking hadden op de geprogrammeerde vitessevluchten naast het midfondspel. Een overzicht van de stemronden waarvoor 65 stemgerechtigde leden aanwezig waren;

Vitessevlucht geprogrammeerd naast een midfondvlucht. 19 stemmen voor een dubbele programmering, 31 stemmen tegen en 15 leden onthielden zich van een stem.

Sectorvluchten op de midfond. Ondanks een pleidooi vanuit de zaal waarbij NPO voorzitter Maurice van de Kruk aanhaalde dat hij in 2018 52 blije winnaars had gezien uit alle lagen van de duivensport werd gestemd in de geest van de gedachte van het bestuur van de sectie. 14 stemmen voor het behoud van sectorvluchten, 27 stemmen tegen en 24 onthoudingen.

Met enige aanpassingen, waarbij enkele vitessevluchten, die geprogrammeerd stonden naast een midfondvlucht, werden geschrapt, werd het nationaal vliegprogramma in stemming gebracht. Het voorstel werd met 39 stemmen voor, 7 tegen en 19 onthoudingen met een grote meerderheid aangenomen.

De overige punten op de agenda werden, na een enigszins rommelige vergadering, onder tijdsdruk niet gehaald

Sectie Dagfond haalt nationaal Chateauroux van de kalender en zet in op Benelux vlucht Bourges.

Bij de sectie dagfond wordt het woord gevoerd door voorzitter Jan Westen. Bij de sectie zijn voor de vergadering 20 voorstellen/reacties binnengekomen. De focus ligt op het voorgestelde dagfondprogramma 2019 waarbij het bestuur uniformiteit in het aantal vluchten, een opbouwend programma in evenredige stappen, efficiënt vervoer en losplaatsen recht onder de sectoren als leidraad heeft gehanteerd. Op 4 augustus staat voor alle sectoren Bourges geprogrammeerd die als Nationale vlucht zal worden vervlogen. Er wordt getracht daar een internationaal karakter aan te geven door deze vlucht samen met onze zuiderburen te vliegen als BENELUX vlucht. Gezien de grote verschillen in afstand was niet iedereen direct enthousiast maar Jan Westen legt uit dat het ook moet worden gezien als mooie PR naar de buitenwereld. Het voorgestelde programma werd vervolgens met grote meerderheid, 45 stemmen voor – 3 tegen – en 2 blanco, aangenomen.

Nationaal Chateauroux van het programma?!
Een aantal van de aanwezige sectieleden realiseerden zich daarna dat op de kalender geen ruimte was ingeruimd voor de inmiddels bijna traditionele Nationaal Chateauroux met de oude duiven. Jan Westen liet zich echter niet verleiden opnieuw op het programma terug te komen. Tot slot werd nog gesproken over de dag van inkorving. In het kader van gelijkwaardig vervoer zal deze voor geheel Nederland op donderdag moeten zijn.

Sectie Jonge Duiven gaat voor Nationaal Orléans.
Marc Palickx zegt in zijn openingswoord dat er binnen zijn sectie, waarvoor zich 700 leden hebben aangemeld, 7 maanden lang veel gesprekken zijn gevoerd om tot een uitdagend, diervriendelijk programma te komen met als uitgangspunt dat de vluchtafstand voor de liefhebber met de kortste afstand in de afdeling minimaal 100 km. moet bedragen. Van leden werden voor de vergadering 23 reacties ontvangen. Het eerste voorstel waarvoor de 34 aanwezige stemgerechtigde leden zich mogen laten horen is een aanvullend voorstel van de sectie. Zij willen een bindend sanctiebeleid voor afspraken gemaakt tijdens de algemene ledenvergadering. Ondanks dat in de zaal wordt opgemerkt dat daarvoor een statutenwijziging noodzakelijk is wordt het voorstel in stemming gebracht. Met 25 stemmen voor en 8 tegen (1 onthouding) zal dit voorstel worden ingebracht in de algemene ledenvergadering. Vervolgens vonden de volgende stemronden plaats;
2 of 4 sectorvluchten in het vliegprogramma. In het oorspronkelijke voorgestelde vliegprogramma zijn 4 sectorvluchten opgenomen. Met 22 stemmen voor en 8 tegen wordt dit aantal teruggebracht naar 2 sectorvluchten.
Nationaal Orléans terug op de kalender. Het bestuur wil graag nationaal Orléans terug in het jongeduivenprogramma. De vergadering schaart zich met 28 stemmen voor en 4 tegen nadrukkelijk achter haar bestuur. Toezeggingen worden niet gedaan. Er zal in gesprek moeten worden gegaan met WOWD, NPO en het ministerie waarbij de maximale afstand bepalend lijkt.
Stemming voorgestelde vluchtprogramma. Het voorgestelde vluchtprogramma, met wijziging van de 2 eerste sectorvluchten, wordt met 30 stemmen voor en 3 tegen omarmd door de leden.
Met 17 stemmen voor en 6 stemmen tegen spreken de aanwezige leden hun voorkeur uit om voor de algemene ledenvergadering nog een extra sectievergadering te agenderen.

Benno Kastelein voert het woord als voorzitter van de sectie marathon
Sectie Marathon wil invliegduiven toestaan en af van de 800 meter regeling.
De sectie marathon kon een half uurtje later dan gepland aanvangen met hun ledenvergadering. De naam werd eer aangedaan want met de langste sessie werd het een marathonzitting. Voorzitter Benno Kastelein gaf niet toe aan de wens van de zaal over te gaan tot stemming als het gaat om samenwerking tussen ZLU en NPO. Het uitgangspunt van het bestuur van de sectie bij de vaststelling van het vliegprogramma zijn drie nationale vluchten met middaglossing. In de vergadering is duidelijk voelbaar dat de leden vinden dat de kalender overvol is. Overdaad schaadt is een veelgehoorde uitspraak. Het voorgestelde marathonprogramma wordt met een minimaal verschil van 21 stemmen voor en 19 tegen (2 onthoudingen) aangenomen.

Vervolgens buigen de sectieleden zich over de volgende zaken waarover unanieme besluiten worden genomen;
800 m regeling. Het voorstel van het sectiebestuur om de 800 meter regeling te verlagen naar een 600 meter grens. De vergadering besluit echter dat zij van de gehele grens af wil. Met 32 stemmen voor en 9 tegen werd dit duidelijk.
Huldigen van de kampioenen in een ander jasje. Met 38 stemmen voor en geen tegenstemmers is de vergadering unaniem van mening dat er meer aandacht moet zijn voor de huldiging van de kampioenen. Over de precieze invulling moet worden gesproken met bestuur NPO.
Invliegduiven. De marathonvliegers zien graag dat invliegduiven weer worden toegestaan. Verschillende argumenten worden aangedragen waarbij de uitslag van de stemming met 40 stemmen voor toestaan van invliegduiven en 2 tegen overduidelijk is.

Arie Heezen zal plaatsnemen in het platform eerlijk spel.
Uniformiteit in het aantal duiven per mand bij Nationale concoursen. Er wordt gestemd over het feit of marathonliefhebbers bereid zijn meer te betalen per ingekorfde duif als dit nodig mocht zijn om de aantallen duiven per mand in de verschillende afdelingen gelijk te krijgen. De marathonliefhebbers geven met 33 stemmen voor en 2 tegen (7 onthoudingen) aan daartoe bereid te zijn.

Naar de NPO ledenvergadering:
Na een lange vergaderdag kunnen de besturen van de verschillende secties de wensen van hun leden kenbaar maken en inbrengen voor de NPO ledenvergadering. In die vergadering heeft elke sectie 2 kiesmannen die hun stem mogen laten horen. Dan zal duidelijk worden hoe belangrijk zaterdag 13 oktober is geweest.

×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to info@pigeoncom.com

× Need help?