ALGEMENE (VEILING-)VOORWAARDEN Veiling gedeelte

Pigeoncom – Worldwide Auctions & Sales, veilingplatform en webshop, gevestigd te Zuiderwoude, gemeente Waterland, heeft de navolgende Algemene (Veiling-)voorwaarden vastgesteld mbt veiling gedeelte

 

Artikel 1. Definities

In deze Algemene (Veiling-)voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Pigeoncom: ​​Pigeoncom – Worldwide Auctions & Sales, veilingplatform en webshop
 • Website: ​​de website www.pigeoncom.com (veilingplatform tevens webshop)
 • Veiling: ​de verkoop (veiling per opbod) van duiven in het openbaar anders dan bij inschrijving
 • Internetveiling:​ een veiling via de website van Pigeoncom
 • Zaalveiling: ​een veiling op een door Pigeoncom nader te bepalen locatie
 • Verkoper:​ degene(n) in wiens/wier opdracht één of meerdere duiven wordt/worden geveild
 • Overeenkomst:​ de overeenkomst van opdracht tussen Pigeoncom en verkoper
 • Bieder:​ de meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke of rechtspersoon die in de veiling een bod uitbrengt
 • Bieding: ​elk door een bieder in de veiling voor een duif geboden bedrag
 • Kooporder:​ een opdracht aan Pigeoncom tot het namens de bieder uitbrengen van een bod
 • Autobod: automatisch door bieder ingesteld maximum biedplafond tot waarvoor een bieding het uiteindelijk hoogste (winnende) eindbod heeft bij afloop van een veiling
 • Koper:​​​ de bieder wiens bieding is toegewezen, cq de bieder die het uiteindelijk hoogste (winnende) eindbod heeft bij afloop van een veiling
 • Toewijzing: ​de verklaring van Pigeoncom dat één of meerdere duiven tegen betaling van de koopsom is toegewezen aan de bieder met het winnende bod
 • Koopovereenkomst:​ de koopovereenkomst tussen koper en verkoper
 • Koopsom: ​het bedrag van de bieding na toewijzing, waarna het eventueel nog vermeerderd kan worden met kosten voor opslag, transport en/of DNA onderzoek
 • Aflevering: ​de feitelijke levering van de duif/duiven aan de koper of diens gemachtigde

 

Artikel 2​. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene (Veiling-)voorwaarden gelden voor iedere door Pigeoncom gehouden Veiling en op alle door Pigeoncom verstrekte offertes, gedane aanbiedingen, gesloten Overeenkomsten, alsmede geaccepteerde opdrachten. Aldus zijn deze Algemene (Veiling-) voorwaarden van toepassing op alle (rechts-)handelingen (inclusief nalaten) van Pigeoncom en de Verkoper c.q. Bieder/Koper ter zake
 2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op enige bepaling in deze Algemene (Veiling-) voorwaarden binden Pigeoncom enkel en alleen indien deze afwijkingen en/of aanvullingen uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk tussen Pigeoncom en de Verkoper c.q. Bieder/Koper zijn overeengekomen. De eventueel overeengekomen afwijkingen en/of aanvullingen hebben slechts betrekking op de betreffende Overeenkomst
 3. Indien en voor zover de Verkoper c.q. Bieder/Koper bij de acceptatie van een offerte of aanbod, dan wel het sluiten van een Overeenkomst, verwijst naar algemene voorwaarden niet zijnde de Algemene (Veiling-)voorwaarden van Pigeoncom, teneinde deze algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing te laten zijn, geldt dat andere algemene voorwaarden dan de onderhavige voorwaarden slechts op de overeenkomst van toepassing zijn indien Pigeoncom deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk heeft aanvaard
 4. Indien enige bepaling van deze Algemene (Veiling-)voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten. Alle overige bepalingen behouden hun gelding onverkort
 5. Pigeoncom kan in aanvulling op of in afwijking van deze Algemene (Veiling-)voorwaarden bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Bijzondere veilingvoorwaarden zullen vóór de veiling, althans voor de veiling van de duif/duiven waarop zij betrekking hebben, ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de bijzondere veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene (Veiling-)voorwaarden, prevaleren de bijzondere veilingvoorwaarden

 

Artikel 3. ​Organisatie van de veiling

 1. De organisatie, voorbereiding en uitvoering van de Veiling is in handen van Pigeoncom
 2. Een ieder is verplicht om door of namens Pigeoncom in het kader van een Veiling gegeven instructies en aanwijzingen op te volgen
 3. De Veiling geschiedt in de volgorde als in de betreffende veilingcatalogus vermeld, doch Pigeoncom heeft het recht daarvan af te wijken
 4. Niet gemerkte of genummerde duiven vallen buiten de Veiling
 5. Pigeoncom heeft de bevoegdheid om, zonder opgave van redenen, voorafgaand aan of tijdens de Veiling:

– een Bieder van de veiling uit te sluiten

– een Bieding niet als zodanig te erkennen en ongeldig te verklaren

– duiven uit de Veiling te nemen

– de Veiling voor één of meerdere duiven te schorsen, te hervatten of af te gelasten

– vergissingen bij Biedingen en/of toewijzingen te herstellen, zonder dat een Bieder of Verkoper aan deze vergissingen rechten kan ontlenen

– andere, naar het oordeel van Pigeoncom noodzakelijke maatregelen te treffen, zonder dat dit voor Pigeoncom tot enige verplichting tot schadevergoeding leidt

 1. Het staat uitsluitend ter beoordeling van Pigeoncom of er bij een Bieding door de Bieder een zodanige vergissing is gemaakt dat de Bieder niet aan zijn Bieding kan worden gehouden of behoeft te worden gehouden
 2. Het oordeel van Pigeoncom omtrent hetgeen tijdens de Veiling heeft plaatsgevonden, is beslissend

 

Artikel 4​. Veilingprocedure

 1. De Veiling geschiedt ‘bij opbod’. Op de Veiling zijn de Spelregels en Veilingcondities & (Uit-)betalingcondities van Pigeoncom van toepassing
 2. Bieders dienen zich voor aanvang van de Veiling te registreren. Registratiecheck kan maximaal 48 uur bedragen. Bieders dienen zich dat te realiseren en hiermee akkoord te gaan
 3. Het Bieden geschiedt openlijk op duidelijk waarneembare wijze, Biedingen zijn zichtbaar, Biednamen van Bieders ook
 4. Pigeoncom is bevoegd namens derden Biedingen uit te brengen
 5. Verkoper is gerechtigd deel te nemen aan de Veiling en Biedingen uit te brengen op de door hem ter Veiling aangeboden duiven
 6. Desgewenst kunnen  vóór het einde van de Veiling Kooporders worden uitgebracht aan Pigeoncom. Pigeoncom heeft het recht om aan Kooporders nadere voorwaarden te stellen, Kooporders te weigeren en/of bij het aanvaarden van een Kooporder (vooraf) gehele of gedeeltelijke betaling te vorderen
 7. Desgewenst kan vóór het einde van de Veiling een Autobod worden ingevoerd. Pigeoncom heeft het recht om aan een Autobod/Autobiedingen nadere voorwaarden te stellen, Autobod/Autobiedingen te weigeren en/of bij het aanvaarden van een Autobod/Autobiedingen (vooraf) gehele of gedeeltelijke betaling te vorderen
 8. Elke Bieding/Kooporder geldt als onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder voorbehoud. Iedere bieder die een Bieding/Kooporder uitbrengt wordt geacht voor zichzelf te Bieden, ook als hij verklaart namens een derde te handelen, en is persoonlijk aansprakelijk voor de uit zijn Bieding/Kooporder voortvloeiende verplichtingen. Indien meerdere personen verklaren tezamen een Bieding te hebben uitgebracht, zijn zij hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de daaruit voortvloeiende verplichtingen
 9. Pigeoncom is gerechtigd een Internetveiling te laten volgen door een zaalveiling. Dit zal voorafgaand aan de Internetveiling ter kennis worden gebracht. De eindbieding van de Internetveiling is de openingsbieding van de Zaalveiling
 10. Pigeoncom heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen
 11. De Bieder die de winnende Bieding heeft uitgebracht, wordt na toewijzing als Koper aangemerkt, dan wel is – indien de toewijzing onder opschortende voorwaarde is gedaan – na vervulling van de opschortende voorwaarde de Koper. Bij verschil van mening tussen Bieders beslist Pigeoncom bij wege van bindend advies wie geacht wordt de hoogste Bieding te hebben uitgebracht
 12. De Bieder met de hoogste Bieding, dan wel de Bieder van de op één na hoogste Bieding voor het geval geen toewijzing aan de hoogste Bieder plaatsvindt of een opschortende voorwaarde niet wordt vervuld, is gedurende de Veiling gehouden aan zijn Bieding
 13. De Koopovereenkomst komt tot stand door de Toewijzing. Tussen Pigeoncom en de Koper komt nimmer een Koopovereenkomst tot stand

 

Artikel 5​. Verplichtingen van de Bieder/Koper

 1. Bieder/Koper dient zich voor aanvang van de Veiling door Pigeoncom te laten registreren en – indien Pigeoncom daarom verzoekt – zich op een behoorlijke wijze te legitimeren, bij gebreke waarvan hij niet gerechtigd is deel te nemen aan de Veiling
 2. Bieder/Koper garandeert de juistheid en volledigheid van de door hem aan Pigeoncom aangeleverde gegevens. Mochten deze gegevens op enig moment wijzigen, dan is Bieder/Koper gehouden deze wijzigingen onverwijld aan Pigeoncom door te geven
 3. Door registratie op de website geeft Bieder/Koper aan Pigeoncom toestemming voor het opslaan en gebruiken van de door Bieder/koper ingevoerde gegevens. Pigeoncom zal deze gegevens slechts aanwenden voor eigen gebruik en in het kader van de Veiling en de Koopovereenkomst Bieder/koper stemt er mee in dat de door hem aan Pigeoncom ter beschikking gestelde gegevens door Pigeoncom worden doorgegeven aan de Verkoper
 4. Bieder/Koper dient op eerste verzoek en naar genoegen van Pigeoncom aan te tonen dat hij kredietwaardig is, bij gebreke waarvan Pigeoncom deelname aan een Veiling kan ontzeggen
 5. Een uitgebrachte Bieding kan niet meer worden herroepen of ingetrokken. De Koper is ten allen tijde verplicht de gekochte duif/duiven af te nemen
 6. Pigeoncom is gerechtigd van Bieder voor afloop van de Veiling een aanbetaling te verlangen van ten hoogste 50% van de door Bieder uitgebrachte Vieding. Bij weigering door, of onmacht van bieder om deze aanbetaling te voldoen, zal geen toewijzing aan Bieder plaatsvinden. Bij toewijzing strekt de aanbetaling in mindering op de Koopsom, voor zover de Koper zijn overige betalingsverplichtingen nakomt. Komt Koper na toewijzing zijn betalingsverplichtingen niet na, dan vervalt de aanbetaling aan Pigeoncom. De aanbetaling zal per omgaande worden terugbetaald indien geen toewijzing aan de Bieder plaatsvindt. Over betaalde waarborgsommen wordt door Pigeoncom geen rente vergoed
 7. Transportkosten komen te allen tijde voor rekening van Koper
 8. Alle overige kosten, zoals eventuele bankkosten, zijn voor rekening van Koper
 9. Andere belastingen die eventueel van toepassing zijn, zoals invoerbelasting, zijn voor rekening van Koper
 10. Koper dient de Koopsom binnen veertien dagen na de Veiling, dan wel, indien de duif/duiven eerder worden afgeleverd, bij aflevering te betalen op de door Pigeoncom aangegeven wijze en in de door Pigeoncom aangegeven valuta
 11. Betaling dient plaats te vinden zonder opschorting, verrekening of korting
 12. De niet-betaling of de onvolledige betaling van het bedrag vermeld in de webwinkel op de factuur binnen de voormelde periode en in geval de ingebrekestelling van Pigeoncom hiertoe gedurende 30 kalenderdagen zonder gevolg is gebleven, is een ernstige tekortkoming en volstaat om aanleiding te geven tot de buitengerechtelijke ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie lastens de Koper
 13. Koper is verplicht de gekochte duif/duiven af te nemen door deze op te halen op de door Pigeoncom vastgestelde plaats en tijd, op vertoon van een deugdelijke legitimatie. Pigeoncom kan bepalen dat (een) bepaalde duif/duiven alleen per koerier bij de Koper kan/kunnen worden bezorgd. Aflevering vindt plaats door de afname. Afname is pas mogelijk nadat de volledige Koopsom en het eventueel overige verschuldigde door Koper is voldaan. Indien Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de afname, zullen de gekochte duif/duiven worden opgeslagen voor risico van Koper. Koper is in dat geval verplicht alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, aan Pigeoncom te voldoen

 

Artikel 6​. Verplichtingen van de Verkoper

 1. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Pigeoncom een opdracht schriftelijk of langs elektronische weg aanvaardt, of wanneer door Pigeoncom uitvoering aan een opdracht wordt gegeven en voor de uitvoering van de opdracht een factuur wordt gestuurd
 2. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst gelden slechts indien zij schriftelijk door Pigeoncom zijn vastgelegd en bevestigd en hebben alleen betrekking op de desbetreffende overeenkomst
 3. Verkoper is gehouden de door hem ter Veiling aangeboden duif/duiven in goede gezondheid beschikbaar te stellen en te houden
 4. Verkoper zal op eerste verzoek van Pigeoncom de informatie ter beschikking stellen die nodig is voor een goede presentatie en afhandeling van de Veiling. Verkoper staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en vrijwaart Pigeoncom voor aanspraken van Bieder/Koper of andere derden dienaangaande
 5. Indien op enig moment bij Pigeoncom twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van Verkoper, heeft Pigeoncom het recht om, alvorens (verder) te presteren, van Verkoper te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat Verkoper deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die Pigeoncom, al dan niet opeisbaar, op grond van de overeenkomst van Verkoper heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van Pigeoncom
 6. Verkoper zal de hem in rekening gebrachte bedragen, in de valuta zoals vermeld op de factuur en overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities, aan Pigeoncom betalen. Bij gebreke van specifieke condities zal Verkoper betalen binnen veertien dagen nadat de veiling is geëindigd
 7. Alle aan Verkoper in rekening gebrachte bedragen dienen zonder korting of inhouding te worden voldaan. Verkoper is niet bevoegd tot verrekening, dan wel tot opschorting van enige betalingsverplichting jegens Pigeoncom
 8. Indien Verkoper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de Overeenkomst c.q. de wet mocht voortvloeien, waaronder de verplichting tot tijdige betaling zoals opgenomen in lid 6 van dit artikel, is verkoper zonder ingebrekestelling in verzuim en is Pigeoncom gerechtigd uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Pigeoncom tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de Pigeoncom verder toekomende rechten
 9. Indien Verkoper in verzuim is, is hij aan Pigeoncom verschuldigd de wettelijke (handels-) rente alsmede alle (buiten-)gerechtelijke kosten die Pigeoncom redelijkerwijs heeft moeten maken teneinde de aansprakelijkheid van verkoper vast te stellen en/of het verkrijgen van voldoening van zijn vordering, en die vallen onder de reikwijdte van artikel 6:96 lid 2 BW
 10. Pigeoncom is gerechtigd haar vorderingen op Verkoper te verrekenen met de schulden die Pigeoncom aan Verkoper heeft, zelfs indien de vorderingen op Verkoper niet opeisbaar zijn
 11. Pigeoncom is gerechtigd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Verkoper is overleden, in staat van faillissement is verklaard of om toelating tot de schuldsaneringsregeling heeft verzocht, surseance van betaling heeft aangevraagd of anderszins het vrije beheer over of zijn vermogen heeft verloren, dan wel anderszins niet langer in staat moet worden geacht aan zijn verplichtingen te voldoen
 12. In geval door omstandigheden, ook indien deze haar oorzaak bij Pigeoncom vinden, Pigeoncom tijdelijk of blijvend verhinderd is de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Pigeoncom het recht te harer keuze die Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren. Pigeoncom stelt Verkoper van een dergelijk besluit in kennis

 

Artikel 7. ​Eigendomsoverdracht, eigendomsvoorbehoud en risico-overdracht

 1. Pigeoncom blijft eigenaar van de Duif tot op het ogenblik dat de volledige Koopsom is ontvangen door Pigeoncom
 2. Het risico betreffende de Duif gaat over op de Koper op het ogenblik van de levering, zoals hierna bepaald

 

Artikel 8. ​Levering

 1. De plaats van levering van de Duif  is – naar gelang de omstandigheden –  (i) de woon- of vestigingsplaats van de duivenmelker/leverancier van wie Pigeoncom de Duif zelf heeft aangekocht, (ii) het logistiekadres van Pigeoncom, zoals in het afleverprotocol op de website van Pigeoncom wordt vermeld, (iii) of in voorkomend geval bij de eerste vervoerder gevestigd in Nederland. De gewenste plaats van levering wordt uiterlijk op het ogenblik van het aanbod, meegedeeld door de Koper aan Pigeoncom
  • (i) Indien de plaats van levering de woon- of vestigingsplaats van de duivenmelker/leverancier is, wordt de Duif of – in voorkomend geval – een afzonderlijke duif voorwerp van de Koopovereenkomst, geacht te zijn geleverd door Pigeoncom aan de Koper op het ogenblik dat er kennisgeving wordt gedaan van de levering van de Duif of de afzonderlijke duif op de woon-  of vestigingsplaats van de duivenmelker/leverancier
  • (ii) Indien de plaats van levering het logistiekadres van Pigeoncom is, wordt de Duif of – in voorkomend geval -een afzonderlijke duif voorwerp van de Koopovereenkomst, geacht te zijn geleverd door Pigeoncom aan de Koper op het ogenblik dat er kennisgeving wordt gedaan van de aankomst van de Duif of de afzonderlijke duif op het logistiekadres van Pigeoncom, zoals in het afleverprotocol op de website van Pigeoncom wordt vermeld
  • (iii) Indien de plaats van levering de vestigingsplaats van de eerste vervoerder in Nederland is, wordt de Duif of – in voorkomend geval – een afzonderlijke duif voorwerp van de Koopovereenkomst geacht te zijn geleverd door Pigeoncom aan de Koper door afgifte ervan aan de eerste vervoerder gevestigd in Nederland
 2. Pigeoncom verbindt zich ertoe de Duif te leveren zoals hiervoor bepaald, uiterlijk zes maanden na het aflopen van de veilingperiode, onverminderd artikel 8.4Indien de Koper als plaats van levering de vestigingsplaats van de eerste vervoerder in Nederland heeft gekozen maar de Duif door omstandigheden waarover Pigeoncom geen controle heeft (bijv. een uitvoerverbod), niet kan worden geleverd bij die eerste vervoerder uiterlijk bij het verstrijken van de leveringstermijn, is de plaats van levering de woon- of vestigingsplaats van de duivenmelker/leverancier
 3. Pigeoncom staat niet in voor het transport van de Duif vanaf de plaats van levering, zoals hiervoor bepaald, tot aan het door de Koper desgevallend finaal gewenste adres. Pigeoncom is bijgevolg in geen geval aansprakelijk voor dit transport vanaf de plaats van levering zoals hiervoor bepaald, zelfs indien Pigeoncom enige handeling zou hebben gesteld om het transport te faciliteren en dit zelfs indien Pigeoncom hiertoe een afzonderlijke opdracht van de Koper zou hebben aanvaard
 4. Pigeoncom kan in geen geval verplicht worden de Duif te leveren alvorens de Koopsom werd ontvangen

 

Artikel 9. ​Aansprakelijkheid

 1. Pigeoncom streeft naar een zo groot mogelijke juistheid en volledigheid van de omschrijving van een duif/duiven in veilingcatalogi, andere veilingbrochures, promotieartikelen, advertenties etc. Pigeoncom is echter nimmer aansprakelijk voor schade voortkomend uit onjuiste, onvolledige of niet actuele omschrijvingen, daar deze omschrijvingen veelal worden ontleend aan tekst aangeleverd door derden of Verkoper
 2. Pigeoncom verstrekt geen enkele garantie, van welke aard ook, met betrekking tot de duif/duiven en eventuele aanspraken daarop van derden. Een duif wordt voetstoots verkocht in de toestand waarin hij zich op het tijdstip van toewijzing bevindt, met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Pigeoncom geeft geen enkele vrijwaring of garantie met betrekking tot zichtbare of verborgen gebreken en/of met betrekking tot het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en/of de mogelijkheid tot overdracht aan derden. Gebreken, van welke aard ook, teleurgestelde verwachtingen van Koper en/of verkrijgende derden geven jegens Pigeoncom geen recht op (schade)vergoeding en/of verrekening
 3. De Koper, verbindt zich er evenwel toe om in geval ziekte wordt vastgesteld bij de Duif op het ogenblik van aankomst van de Duif bij de Koper, dit onmiddellijk en uiterlijk binnen 24 uur te melden aan Pigeoncom. In geval het overlijden wordt vastgesteld van de Duif op het ogenblik van aankomst van de Duif bij de Koper, dient de Koper dit aan Pigeoncom te melden binnen de 24 uur na vaststelling hiervan. De voormelde meldingen dienen te gebeuren via auctions@pigeoncom.com en in geval van overlijden dienen foto’s ter staving van het overlijden te worden bijgevoegd. Voornoemde meldingen dienen onder meer toe te laten, indien Pigeoncom dit nodig acht, een gediplomeerde dierenarts de nodige onderzoeken te laten doen en hierover een verklaring te laten afleggen
 4. Pigeoncom is niet aansprakelijk voor en kan niet gehouden worden tot betaling van enige schadevergoeding aan de Koper in geval van tijdelijke of definitieve overmacht om te presteren. Onder overmacht wordt begrepen iedere oorzaak die buiten de macht van Pigeoncom ligt, zoals onder meer (doch niet limitatief): staking, uitbreken van vogelpest of andere ziektes, in-of uitvoerverbod,… In geval een situatie van tijdelijke overmacht langer aanhoudt dan 30 kalenderdagen, heeft Pigeoncom het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder hiervoor een vergoeding verschuldigd te zijn aan de Koper
 5. Duiven die bij Pigeoncom zijn opgeslagen in afwachting van afname door, of transport naar de Koper verblijven daar voor het risico van de Verkoper, totdat zij door de Koper of transporteur zijn afgehaald, waarna dit risico voor de Koper is. Het ziek worden of verloren gaan van deze duiven op welke wijze dan ook geven jegens Pigeoncom geen recht op (schade-)vergoeding en/of verrekening
 6. Pigeoncom behoudt zich het recht voor een Veiling eerder dan op de Website is vermeld te beëindigen, dan wel te verlengen, zonder dat dit tot enige vorm van aansprakelijkheid leidt
 7. Pigeoncom spant zich tot het uiterste toe in om optimale beschikbaarheid van de Website te bieden. Pigeoncom is echter niet aansprakelijk voor storing, uitval of onbereikbaarheid van de Website als gevolg van onder meer, maar niet uitsluitend, storingen in de verbinding met het internet, storingen in het telefoonnet, uitval van elektriciteit, gebreken en/of storingen in de hard- en/of software en/of redelijkerwijs benodigd onderhoud aan de website door of vanwege Pigeoncom. Pigeoncom is derhalve niet aansprakelijk voor in het kader van een Veiling veroorzaakte schade indien de Bieder door een storing, uitval of onbereikbaarheid niet in staat is een Bieding uit te brengen. Pigeoncom is evenmin aansprakelijk voor het onrechtmatig gebruik van de systemen, waaronder de website, van Pigeoncom door een derde
 8. Pigeoncom is gerechtigd verbeteringen in of aan de Website aan te brengen zonder voorafgaande bekendmaking aan Verkoper en/of Bieder/Koper. Voorts is Pigeoncom gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de registratie en/of login-procedure van Pigeoncom; dergelijke wijzigingen worden tijdig aan Verkoper en/of Bieder/Koper gemeld
 9. Pigeoncom is gerechtigd de toegang voor verkoper en/of Bieder/Koper tot de Website tijdelijk te blokkeren en/of te beperken indien verkoper en/of Bieder/Koper een verplichting jegens Pigeoncom niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt, dan wel indien hij in strijd handelt met de onderhavige voorwaarden. Blokkering of beperking van de toegang laten de betalingsverplichting van verkoper en/of Bieder/Koper onverlet. Pigeoncom is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van deze blokkering en/of beperking. Tot het opheffen van de blokkering of de beperking wordt eerst overgegaan indien verkoper en/of Bieder/Koper binnen een door Pigeoncom gestelde termijn zijn verplichtingen alsnog is nagekomen. Verkoper en/of Bieder/Koper is aansprakelijk voor alle schade die Pigeoncom mocht lijden ten gevolge van een handelen of nalaten te handelen van verkoper en/of Bieder/Koper in strijd met de verplichtingen voortvloeiende uit deze Algemene (Veiling-) voorwaarden, Spelregels, Veilingcondities & (Uit-)betalingscondities, Afleverprocedure, bijzondere veilingvoorwaarden en/of de overeenkomst
 10. Pigeoncom is niet aansprakelijk voor handelingen van Koper c.q. verkoper nadat tussen hen een Koopovereenkomst tot stand is gekomen. Koper en Verkoper vrijwaren Pigeoncom voor alle aanspraken te dier zake
 11. Verkoper en/of bieder/koper vrijwaart Pigeoncom voor alle aanspraken van derden voor van schade die verband houdt met het gebruik van de Website door Verkoper en/of Bieder/Koper, met de transactie zoals opgenomen in de Koopovereenkomst en het aangaan en de inhoud van de Koopovereenkomst
 12. Indien Pigeoncom aansprakelijk is voor enige schade, is iedere aansprakelijkheid van Pigeoncom beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Pigeoncom wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico onder deze verzekering. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het nettobedrag van de factuur die correspondeert met de aan Verkoper te berekenen commissie voor de veiling ter zake waarvan de verkoper en/of Bieder/Koper claimt, met dien verstande dat iedere aansprakelijkheid te allen tijde is beperkt tot een bedrag van € 7.500,=

 

Artikel 10​. Toepasselijk recht en geschillen

 1. De rechtsverhouding tussen Pigeoncom en Verkoper dan wel Pigeoncom en bieder/koper wordt beheerst door Nederlands Recht
 2. Geschillen voortvloeiende uit een opdracht, offerte, aanbod, Overeenkomst of andere rechtshandeling waarop deze Algemene (Veiling-)voorwaarden van toepassing zijn, inclusief conflicten die zien op deze Algemene (Veiling-)voorwaarden, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, met dien verstande dat deze forumkeuze onverlet laat het recht van Pigeoncom om een geschil te laten beslechten via arbitrage of bindend advies

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN Webwinkel gedeelte

Pigeoncom – Worldwide Auctions & Sales, veilingplatform en webwinkel, gevestigd te Zuiderwoude, gemeente Waterland, heeft de navolgende Algemene voorwaarden vastgesteld mbt webwinkel gedeelte

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Nakoming en extra garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Betaling

Artikel 15 – Klachtenregeling

Artikel 16 – Geschillen

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

J.M. Hendriks, Pigeoncom;

Dijkeinde 8, 1153PH, Zuiderwoude;

Telefoonnummer: +31 (0) 644 232 509 (telefonisch bereikbaar op ma-vrij tussen 10.00 en 20.00)

E-mailadres: info@pigeoncom.com

KvK-nummer: 69772673

Btw-identificatienummer: NL186357710B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare (internet-) veiling. Onder een openbare (internet-) veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is, de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, of online en realtime de betreffende (internet-) veiling kan volgen en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 4. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 5. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten

 

Artikel 11 De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 12 Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 13 Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 16 Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 17 Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 18 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

 

 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

 • Aan: [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

 

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

 

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 

 • [Naam consumenten(en)]

 

 • [Adres consument(en)]

 

 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

 

 

 

 

 

×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to info@pigeoncom.com

× Need help?